Inžinierska činnosť

Je to nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

  • Zabezpečenie úvodnej koordinácie na vypracovanie projektovej dokumetnácie (spolupracujeme s viacerými skúsenými projektantami vo všetkých profesiách)
  • Zameranie a vypracovanie výkresov skutočného stavu stavby
  • Vypracovanie kompletného ponukového rozpočtu na Vami zadané práce, podľa projektovej dokumentácie
  • Vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a potrebných vyjadrení súvisiacich s týmito rozhodnutiami
  • Vykonávanie obhliadky stavieb a konzultačnú činnosť priamo na stavbách
  • Vykonávanie stavebného dozoru stavieb

Vizualizácie